12,50 (€12,50 groot / €11,50,00 klein / €10,50 mini)